Udon Thani แบบ 8708 ส วนท 2 Pdf

หน วยงานกลุ มงาน แบบฟอร ม

แบบ 8708………..………………………… (ส่วนที่ 1

แบบ 8708 ส วนท 2 pdf

หน้าที่ 1 สัญญาเงินยืมเลขที่. 2016-07-09 · ตัวอย่างการเขียนใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ สัญญาเงินยืมเลขที่ 23/2559 วันที่..1 พฤษภาคม 2559...., 2009-01-27 · - กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวให เขียน 8708แบบ (ส วนท 1ี่) - กรณีเดินทางไปราชการเป นหมู คณะให เขีย 8708 นแบบ(ส วนท 1 ี่และส วนท 2ี่).

หลักฐานการจ ายเงินค าใช จ ายใน

แบบ กง. 3. 2018-07-09 · ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง บ้านพัก ส านักงาน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ส่วนที่ 2 แบบ 8708., 2018-12-13 · แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (ใบขวาง) กรอกรายละเอียดในหัวเรื่อง แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (ใบขวาง) ให้ครบถ้วน.

2018-06-28 · การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จ านวน 1,460 หลักสูตร 2018-07-09 · ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง บ้านพัก ส านักงาน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ส่วนที่ 2 แบบ 8708.

านวนว ั นท ี ่ ขอเบ ิ กของแต ละบ ุ คคลในช องหมายเหต ุ ตาแหน ํ ง..... 2. ให ผ ู ม ี ส ิ ทธ ิ แต ละคนเป นผ ู ลงลายม ื อช ื ่ อผ ู 2019-04-12 · ที่ท าการ บ้านพัก ส านักงาน ้ ประเทศไทย ตังแต่วนัที่ เดือน พ.ศ. เวลา น. และกลับถึง บ้านพัก ส า แบบ 8708

2014-08-15 · - 2 - ได ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ ายเงินที่แนบถูก ต องแลอ วนุมัติให จ ายได เห็นควรอนุมัติให เบิกจ ายได 2017-10-17 · - แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) การจัดท าใบส าคัญ เรียงตามล าดับดังนี้ จากล่าง ขึ้น บน 1.

2009-01-27 · - กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวให เขียน 8708แบบ (ส วนท 1ี่) - กรณีเดินทางไปราชการเป นหมู คณะให เขีย 8708 นแบบ(ส วนท 1 ี่และส วนท 2ี่) 2009-01-27 · - กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวให เขียน 8708แบบ (ส วนท 1ี่) - กรณีเดินทางไปราชการเป นหมู คณะให เขีย 8708 นแบบ(ส วนท 1 ี่และส วนท 2ี่)

2018-04-15 · ชื่อผู้ยืม จ านวนเงิน บาท แบบ 8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ที่ท าการ ส่วนที่ 2 แบบ 8708. Title: แบบ 8708 2017-10-10 · เอกสารที่ใช้ส าหรับการล้างหนี้สัญญายืมเงิน 1.บันทึกข้อความขออนุญาตล้างหนี้เงินยืม (ผู้อ านวยการต้องลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว) จ านวน 1 ชุด

2017-12-18 · - ส วนที่ 1 ในกรณียืมเงินให ลงลายมือชื่อผู จ ายเงิน หน า 2) (- ส วนที่ 2 ในกรณีเดินทางคนเดียวไม ต องใช ) ยกเว นเดินทาง(ตั้งแต 2 คนขึ้นไป 2018-06-28 · การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จ านวน 1,460 หลักสูตร

2017-01-30 · ส วนที่ 2 แบบ 8708 ลําดับต ําแหน งรวมลายม ือชื่อว ัน เดือน ป ที่พักค าพาหนะ ค าใช จ ายอื่นผ ู รับเงินท 2019-06-11 · ที่ท าการ บ้านพัก ส านักงาน ้ ประเทศไทย ตังแต่วนัที่ เดือน พ.ศ. เวลา น. และกลับถึง บ้านพัก ส า แบบ 8708 (ส่วนที่2) 4

2008-01-29 · ส วนที่ 2 หลักฐานการจ ายเงินค าใช จ ายในการเด ินทางไปราชการ (ใช สําหรับกรณีการเดินทางเป นหม ู คณะและเบ ิกค าใช จ ายโดยจ ัดทํา 2018-05-06 · 320,120 บาท แบบ 8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่ท าการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

2019-01-02 · ชื่อส วน ผู รับเงินท ส วนที่ 2 แบบ 8708. Title: ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒèèÒÂà§Ô¹¤èÒãªé¨èÒÂ㹡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä»ÃÒª¡Òà Author: LAB_01 2019-04-12 · ที่ท าการ บ้านพัก ส านักงาน ประเทศไทย ต้ังแต่วนัที่ เดือน พ.ศ. เวลา น. และกลับถึง บ้านพัก ส า แบบ 8708

2005-10-09 · ชิ้นส วน รถจักรยานยนต 101.7 ล าน เหรียญสหร ัฐ 2% 3.3 การนําเข า ด านการน ําเข า ป 2546 รถยนต และชิ้นส วนส งออก 3,081.1 านวนว ั นท ี ่ ขอเบ ิ กของแต ละบ ุ คคลในช องหมายเหต ุ ตาแหน ํ ง..... 2. ให ผ ู ม ี ส ิ ทธ ิ แต ละคนเป นผ ู ลงลายม ื อช ื ่ อผ ู

2015-11-11 · ส วนที่ 1 แบบ 8708. (ส วนที่ 2) แบบ บก.111 ตามที่โรงเรียนท าหลวงวิทยาคม อนุมัติให ข าพเจ าเดินทางไปราชการ 2008-01-29 · ส วนที่ 2 หลักฐานการจ ายเงินค าใช จ ายในการเด ินทางไปราชการ (ใช สําหรับกรณีการเดินทางเป นหม ู คณะและเบ ิกค าใช จ ายโดยจ ัดทํา

านวนว ั นท ี ่ ขอเบ ิ กของแต ละบ ุ คคลในช องหมายเหต ุ ตาแหน ํ ง..... 2. ให ผ ู ม ี ส ิ ทธ ิ แต ละคนเป นผ ู ลงลายม ื อช ื ่ อผ ู 2018-01-10 · ที่ท าการ o บ้านพัก o ส านักงาน o ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ แบบ 8708 ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ

2017-10-10 · เอกสารที่ใช้ส าหรับการล้างหนี้สัญญายืมเงิน 1.บันทึกข้อความขออนุญาตล้างหนี้เงินยืม (ผู้อ านวยการต้องลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว) จ านวน 1 ชุด 2016-07-09 · ตัวอย่างการเขียนใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ สัญญาเงินยืมเลขที่ 23/2559 วันที่..1 พฤษภาคม 2559....

2019-09-05 · ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบ อนุมัติให้จ่ายได้ 2013-04-25 · สิทธิแต ละคนลงลายม ือชื่อผู รับเงินในหล ักฐานการจ ายเงิน (ส วนที่ 2) หลักฐานการจ ายเงินค าใช จ ายในการเด ินทางไปราชการ ส วนที่ 2

2016-03-14 · ลายมืื่อชู รัอผินในหลบเงักฐานการจ ายเงินส วนท ( ี่ 2) หลักฐานการจ ายเงิ นค จ าใช ายในการเดินทางไปราชการ 2018-05-06 · 320,120 บาท แบบ 8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่ท าการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

2019-05-29 · การเดินทางของแต ละบุคคลแตกต างกันให แสดงรายละเอ ียดของว ันเวลาท ี่แตกต างกันของบ ุคคลนั้นในช อง หมายเหตุ 2. 2018-10-26 · จ านวนเงิน (ตัวอักษร).....บาท ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วยจ านวน

2017-10-17 · - แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) การจัดท าใบส าคัญ เรียงตามล าดับดังนี้ จากล่าง ขึ้น บน 1. 2008-01-29 · ส วนที่ 2 หลักฐานการจ ายเงินค าใช จ ายในการเด ินทางไปราชการ (ใช สําหรับกรณีการเดินทางเป นหม ู คณะและเบ ิกค าใช จ ายโดยจ ัดทํา

2017-04-10 · วัน เดือน ปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 29 ธันวาคม 2558 คาทางดวนพิเศษ ศรีรัช ขาไป 50 - คาทางดวนพิเศษ ศรีรัช ขากลับ 25 - 2017-04-12 · 12 สัญญาเงินยืมเลขที่ บย. 872/2558 วันที่ 29 กันยายน 2558 . (ส่วนที่ 1)ชื่อผู้ยืม นางสาวธดา สิทธิ์ธาดา จ านวนเงิน 55,520 บาท แบบ 8708

2013-04-25 · สิทธิแต ละคนลงลายม ือชื่อผู รับเงินในหล ักฐานการจ ายเงิน (ส วนที่ 2) หลักฐานการจ ายเงินค าใช จ ายในการเด ินทางไปราชการ ส วนที่ 2 านวนว ั นท ี ่ ขอเบ ิ กของแต ละบ ุ คคลในช องหมายเหต ุ ตาแหน ํ ง..... 2. ให ผ ู ม ี ส ิ ทธ ิ แต ละคนเป นผ ู ลงลายม ื อช ื ่ อผ ู

2014-08-15 · - 2 - ได ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ ายเงินที่แนบถูก ต องแลอ วนุมัติให จ ายได เห็นควรอนุมัติให เบิกจ ายได 2019-06-20 · ส าเนาหนังสือเชิญ/ข้อ ให้จัดท าสัญญายืมเงินจ านวน 2 ฉบับ และลงลายมือ 1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 2.

สัญญาเงินยืมเลขที่วันที่ ส่วน. 2016-03-14 · ลายมืื่อชู รัอผินในหลบเงักฐานการจ ายเงินส วนท ( ี่ 2) หลักฐานการจ ายเงิ นค จ าใช ายในการเดินทางไปราชการ, 2017-04-12 · 12 สัญญาเงินยืมเลขที่ บย. 872/2558 วันที่ 29 กันยายน 2558 . (ส่วนที่ 1)ชื่อผู้ยืม นางสาวธดา สิทธิ์ธาดา จ านวนเงิน 55,520 บาท แบบ 8708.

สัญญาเงินยืมเลขที่ วันที่ จ าน

แบบ 8708 ส วนท 2 pdf

สัญญาเงินยืมเลขที่ วันที่. 2016-07-09 · ตัวอย่างการเขียนใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ สัญญาเงินยืมเลขที่ 23/2559 วันที่..1 พฤษภาคม 2559...., 2011-08-02 · แบบ บก. 111 ใบรับรองแทนใบเสร ็จรับเงิน ส วนราชการ.. วัน เดือน ป รายละเอียดการจ าย จํานวน รวมเงิน หมายเหตุ.

Copy of แบบฟอร์มเบิกจ่ายค่าเดินทาง. 2016-07-09 · ตัวอย่างการเขียนใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ สัญญาเงินยืมเลขที่ 23/2559 วันที่..1 พฤษภาคม 2559...., 2017-10-17 · - แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) การจัดท าใบส าคัญ เรียงตามล าดับดังนี้ จากล่าง ขึ้น บน 1..

ใบสําคัญเลขท ี่ สัญญาเง ินยืม

แบบ 8708 ส วนท 2 pdf

สัญญาเงินยืมเลขที่วันที่ ส่วน. 2014-06-13 · ที่ท โดยออกเดินทางจาก บ้านพัก ส านักงาน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ การเดินทางไปราชการ แบบ 8708(ส่วนที่ 2) https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C 2018-12-13 · แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (ใบขวาง) กรอกรายละเอียดในหัวเรื่อง แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (ใบขวาง) ให้ครบถ้วน.

แบบ 8708 ส วนท 2 pdf

 • แบบ 8708 สัญญาเงินยืมเลขที่วัน
 • บาท แบบ 8708

 • 2017-01-30 · - 2 - ได ตรวจสอบหลักฐานการเบิ กจายเงิี่นทูแนบถ กตองแล ว เห็นควรอนุมัติ ิกจเบ ใหายได 2017-04-12 · 12 สัญญาเงินยืมเลขที่ บย. 872/2558 วันที่ 29 กันยายน 2558 . (ส่วนที่ 1)ชื่อผู้ยืม นางสาวธดา สิทธิ์ธาดา จ านวนเงิน 55,520 บาท แบบ 8708

  2008-01-29 · ส วนที่ 2 หลักฐานการจ ายเงินค าใช จ ายในการเด ินทางไปราชการ (ใช สําหรับกรณีการเดินทางเป นหม ู คณะและเบ ิกค าใช จ ายโดยจ ัดทํา 2011-08-02 · แบบ บก. 111 ใบรับรองแทนใบเสร ็จรับเงิน ส วนราชการ.. วัน เดือน ป รายละเอียดการจ าย จํานวน รวมเงิน หมายเหตุ

  2018-05-06 · 320,120 บาท แบบ 8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่ท าการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 2017-01-30 · - 2 - ได ตรวจสอบหลักฐานการเบิ กจายเงิี่นทูแนบถ กตองแล ว เห็นควรอนุมัติ ิกจเบ ใหายได

  2017-12-18 · - ส วนที่ 1 ในกรณียืมเงินให ลงลายมือชื่อผู จ ายเงิน หน า 2) (- ส วนที่ 2 ในกรณีเดินทางคนเดียวไม ต องใช ) ยกเว นเดินทาง(ตั้งแต 2 คนขึ้นไป 2014-06-13 · ที่ท โดยออกเดินทางจาก บ้านพัก ส านักงาน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ การเดินทางไปราชการ แบบ 8708(ส่วนที่ 2)

  2019-05-08 · ชื่อผู้ยืม จ านวนเงิน บาท แบบ 8708 ที่ท าการ วันที่ เดือน พฤษภาคม 25พ.ศ. 2017-04-10 · วัน เดือน ปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 29 ธันวาคม 2558 คาทางดวนพิเศษ ศรีรัช ขาไป 50 - คาทางดวนพิเศษ ศรีรัช ขากลับ 25 -

  2017-01-05 · ที่ท าการ..... วันที่.....เดือน โดยออกเดินทางจาก บ้านพัก ส านักงาน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ แบบ 8708 -2- ได้ 2017-01-30 · - 2 - ได ตรวจสอบหลักฐานการเบิ กจายเงิี่นทูแนบถ กตองแล ว เห็นควรอนุมัติ ิกจเบ ใหายได

  2019-05-29 · การเดินทางของแต ละบุคคลแตกต างกันให แสดงรายละเอ ียดของว ันเวลาท ี่แตกต างกันของบ ุคคลนั้นในช อง หมายเหตุ 2. 2015-03-26 · หลักฐานการจ ายเงิ าใช จ ายในการเดินค นทางไปราชการ ส วนที่2 ชื่ วนราชการอส.....จังหวัด.....

  2018-12-27 · ชื่อผู้ยืม.....จ านวนเงิน.....บาท แบบ 8708 ที่ท าการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 กระทรวงสาธารณสุข 2016-03-14 · ลายมืื่อชู รัอผินในหลบเงักฐานการจ ายเงินส วนท ( ี่ 2) หลักฐานการจ ายเงิ นค จ าใช ายในการเดินทางไปราชการ

  2017-01-05 · ที่ท าการ..... วันที่.....เดือน โดยออกเดินทางจาก บ้านพัก ส านักงาน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ แบบ 8708 -2- ได้ 2007-11-29 · หลักฐานการจ ายเงินค าใช จ ายในการเด ินทางไปราชการ ส วนที่ 2 ชื่อส วนราชการ …สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จังหวัด ปราจีนบุรี แบบ 8708

  2015-04-27 · 2. กรณียนื่ขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผูข้อรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวนัเดือนปีที่รับเงิน 2018-05-06 · 320,120 บาท แบบ 8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่ท าการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

  2019-06-24 · ค่าเบ้ียเล้ียงและค่าเช่าที่พกัให้ระบุอตัราวนัละและจานวนวนัที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ ตาแหน่ง 2011-08-02 · แบบ บก. 111 ใบรับรองแทนใบเสร ็จรับเงิน ส วนราชการ.. วัน เดือน ป รายละเอียดการจ าย จํานวน รวมเงิน หมายเหตุ

  หน วยงานกลุ มงาน แบบฟอร ม

  แบบ 8708 ส วนท 2 pdf

  ตัวอย่างการเขียนใบเบิกค่าใช้. 2017-01-05 · ที่ท าการ..... วันที่.....เดือน โดยออกเดินทางจาก บ้านพัก ส านักงาน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ แบบ 8708 -2- ได้, 2015-04-27 · 2. กรณียนื่ขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผูข้อรับเงินเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวนัเดือนปีที่รับเงิน.

  หลักฐานการจ ายเงินค าใช จ ายใน

  สัญญาเงิืมเลขทนยี่ วัี่นท. 2017-10-10 · เอกสารที่ใช้ส าหรับการล้างหนี้สัญญายืมเงิน 1.บันทึกข้อความขออนุญาตล้างหนี้เงินยืม (ผู้อ านวยการต้องลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว) จ านวน 1 ชุด, 2019-05-29 · การเดินทางของแต ละบุคคลแตกต างกันให แสดงรายละเอ ียดของว ันเวลาท ี่แตกต างกันของบ ุคคลนั้นในช อง หมายเหตุ 2..

  2011-08-02 · แบบ บก. 111 ใบรับรองแทนใบเสร ็จรับเงิน ส วนราชการ.. วัน เดือน ป รายละเอียดการจ าย จํานวน รวมเงิน หมายเหตุ 2005-10-09 · ชิ้นส วน รถจักรยานยนต 101.7 ล าน เหรียญสหร ัฐ 2% 3.3 การนําเข า ด านการน ําเข า ป 2546 รถยนต และชิ้นส วนส งออก 3,081.1

  2017-01-30 · - 2 - ได ตรวจสอบหลักฐานการเบิ กจายเงิี่นทูแนบถ กตองแล ว เห็นควรอนุมัติ ิกจเบ ใหายได 2014-08-15 · - 2 - ได ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ ายเงินที่แนบถูก ต องแลอ วนุมัติให จ ายได เห็นควรอนุมัติให เบิกจ ายได

  2017-04-12 · 12 สัญญาเงินยืมเลขที่ บย. 872/2558 วันที่ 29 กันยายน 2558 . (ส่วนที่ 1)ชื่อผู้ยืม นางสาวธดา สิทธิ์ธาดา จ านวนเงิน 55,520 บาท แบบ 8708 2019-06-20 · ส าเนาหนังสือเชิญ/ข้อ ให้จัดท าสัญญายืมเงินจ านวน 2 ฉบับ และลงลายมือ 1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 2.

  2018-02-19 · 2.7 แบบ 8708 ส่วนที่2 4 ส าเนอุมัติดทงไป ยืมเงิน แบบ 8500 พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย จานวน 3 2011-08-02 · แบบ บก. 111 ใบรับรองแทนใบเสร ็จรับเงิน ส วนราชการ.. วัน เดือน ป รายละเอียดการจ าย จํานวน รวมเงิน หมายเหตุ

  2011-08-02 · แบบ บก. 111 ใบรับรองแทนใบเสร ็จรับเงิน ส วนราชการ.. วัน เดือน ป รายละเอียดการจ าย จํานวน รวมเงิน หมายเหตุ 2019-04-12 · ที่ท าการ บ้านพัก ส านักงาน ประเทศไทย ต้ังแต่วนัที่ เดือน พ.ศ. เวลา น. และกลับถึง บ้านพัก ส า แบบ 8708

  2011-08-02 · แบบ บก. 111 ใบรับรองแทนใบเสร ็จรับเงิน ส วนราชการ.. วัน เดือน ป รายละเอียดการจ าย จํานวน รวมเงิน หมายเหตุ 2019-05-17 · ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2) ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก.111 ใช้ใน-กรณี 1.

  2017-01-05 · ที่ท าการ..... วันที่.....เดือน โดยออกเดินทางจาก บ้านพัก ส านักงาน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ แบบ 8708 -2- ได้ 2019-05-17 · ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2) ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก.111 ใช้ใน-กรณี 1.

  2015-03-26 · หลักฐานการจ ายเงิ าใช จ ายในการเดินค นทางไปราชการ ส วนที่2 ชื่ วนราชการอส.....จังหวัด..... 2018-01-10 · ที่ท าการ o บ้านพัก o ส านักงาน o ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ แบบ 8708 ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ

  2019-04-12 · ที่ท าการ บ้านพัก ส านักงาน ประเทศไทย ต้ังแต่วนัที่ เดือน พ.ศ. เวลา น. และกลับถึง บ้านพัก ส า แบบ 8708 2009-01-27 · - กรณีเดินทางไปราชการคนเดียวให เขียน 8708แบบ (ส วนท 1ี่) - กรณีเดินทางไปราชการเป นหมู คณะให เขีย 8708 นแบบ(ส วนท 1 ี่และส วนท 2ี่)

  2019-04-12 · ที่ท าการ บ้านพัก ส านักงาน ้ ประเทศไทย ตังแต่วนัที่ เดือน พ.ศ. เวลา น. และกลับถึง บ้านพัก ส า แบบ 8708 2019-09-05 · ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบ อนุมัติให้จ่ายได้

  2019-01-02 · ชื่อส วน ผู รับเงินท ส วนที่ 2 แบบ 8708. Title: ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒèèÒÂà§Ô¹¤èÒãªé¨èÒÂ㹡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä»ÃÒª¡Òà Author: LAB_01 2014-10-30 · ใบเบิกค จ ายในการเดิาใช นทางไปราชการ แบบ 8708 ประกอบด 2 ส วนที่ หลั 2 กฐานการจ ายเงิ นคา ลงนามในคํั่งบันท / ึกาส 6.

  2015-03-26 · หลักฐานการจ ายเงิ าใช จ ายในการเดินค นทางไปราชการ ส วนที่2 ชื่ วนราชการอส.....จังหวัด..... 2017-10-10 · เอกสารที่ใช้ส าหรับการล้างหนี้สัญญายืมเงิน 1.บันทึกข้อความขออนุญาตล้างหนี้เงินยืม (ผู้อ านวยการต้องลงนามอนุมัติเรียบร้อยแล้ว) จ านวน 1 ชุด

  2019-06-20 · ส าเนาหนังสือเชิญ/ข้อ ให้จัดท าสัญญายืมเงินจ านวน 2 ฉบับ และลงลายมือ 1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 2. 2016-07-09 · ตัวอย่างการเขียนใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะ สัญญาเงินยืมเลขที่ 23/2559 วันที่..1 พฤษภาคม 2559....

  2013-04-25 · สิทธิแต ละคนลงลายม ือชื่อผู รับเงินในหล ักฐานการจ ายเงิน (ส วนที่ 2) หลักฐานการจ ายเงินค าใช จ ายในการเด ินทางไปราชการ ส วนที่ 2 2016-11-28 · ชืู่้ยืม.....อผ จํานวนเงิน.....บาท แบบ 8708 . ใบเบิ่กคาใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  2015-03-26 · หลักฐานการจ ายเงิ าใช จ ายในการเดินค นทางไปราชการ ส วนที่2 ชื่ วนราชการอส.....จังหวัด..... 2017-01-30 · ส วนที่ 2 แบบ 8708 ลําดับต ําแหน งรวมลายม ือชื่อว ัน เดือน ป ที่พักค าพาหนะ ค าใช จ ายอื่นผ ู รับเงินท

  2017-04-10 · วัน เดือน ปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 29 ธันวาคม 2558 คาทางดวนพิเศษ ศรีรัช ขาไป 50 - คาทางดวนพิเศษ ศรีรัช ขากลับ 25 - 2019-04-12 · ที่ท าการ บ้านพัก ส านักงาน ้ ประเทศไทย ตังแต่วนัที่ เดือน พ.ศ. เวลา น. และกลับถึง บ้านพัก ส า แบบ 8708

  านวนว ั นท ี ่ ขอเบ ิ กของแต ละบ ุ คคลในช องหมายเหต ุ ตาแหน ํ ง..... 2. ให ผ ู ม ี ส ิ ทธ ิ แต ละคนเป นผ ู ลงลายม ื อช ื ่ อผ ู 2018-04-15 · ชื่อผู้ยืม จ านวนเงิน บาท แบบ 8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ที่ท าการ ส่วนที่ 2 แบบ 8708. Title: แบบ 8708

  2018-10-26 · จ านวนเงิน (ตัวอักษร).....บาท ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วยจ านวน 2016-03-14 · ลายมืื่อชู รัอผินในหลบเงักฐานการจ ายเงินส วนท ( ี่ 2) หลักฐานการจ ายเงิ นค จ าใช ายในการเดินทางไปราชการ

  2017-04-10 · วัน เดือน ปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวนเงิน หมายเหตุ 29 ธันวาคม 2558 คาทางดวนพิเศษ ศรีรัช ขาไป 50 - คาทางดวนพิเศษ ศรีรัช ขากลับ 25 - 2018-06-15 · ชื่อผู้ยืม จ านวนเงิน บาท แบบ 8708 บ้านพัก ส านักงาน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา น. แบบ 8708 (ส่วนที่ 2) - 4 -

  านวนว ั นท ี ่ ขอเบ ิ กของแต ละบ ุ คคลในช องหมายเหต ุ ตาแหน ํ ง..... 2. ให ผ ู ม ี ส ิ ทธ ิ แต ละคนเป นผ ู ลงลายม ื อช ื ่ อผ ู 2014-10-30 · ใบเบิกค จ ายในการเดิาใช นทางไปราชการ แบบ 8708 ประกอบด 2 ส วนที่ หลั 2 กฐานการจ ายเงิ นคา ลงนามในคํั่งบันท / ึกาส 6.

  2014-10-30 · ใบเบิกค จ ายในการเดิาใช นทางไปราชการ แบบ 8708 ประกอบด 2 ส วนที่ หลั 2 กฐานการจ ายเงิ นคา ลงนามในคํั่งบันท / ึกาส 6. 2016-11-28 · ชืู่้ยืม.....อผ จํานวนเงิน.....บาท แบบ 8708 . ใบเบิ่กคาใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

  หลักฐานการจ ายเงินค าใช จ ายใน. 2016-11-28 · ชืู่้ยืม.....อผ จํานวนเงิน.....บาท แบบ 8708 . ใบเบิ่กคาใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ, 2018-07-09 · ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง บ้านพัก ส านักงาน ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ส่วนที่ 2 แบบ 8708..

  ใบเบิ กคาใช จ ายในการเดินทางไป

  แบบ 8708 ส วนท 2 pdf

  ที่ กค 0530. 2017-07-24 · ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 วัน เดือน ปี รายละเอียดรายจ่าย จ านวน เงิน หมายเหตุ 1.ออกเดินทางจาก. . ถึง, 2007-11-29 · หลักฐานการจ ายเงินค าใช จ ายในการเด ินทางไปราชการ ส วนที่ 2 ชื่อส วนราชการ …สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จังหวัด ปราจีนบุรี แบบ 8708.

  สัญญาเงินยืมเลขที่ วันที่. 2014-08-15 · - 2 - ได ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ ายเงินที่แนบถูก ต องแลอ วนุมัติให จ ายได เห็นควรอนุมัติให เบิกจ ายได, 2019-06-20 · ส าเนาหนังสือเชิญ/ข้อ ให้จัดท าสัญญายืมเงินจ านวน 2 ฉบับ และลงลายมือ 1. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 2..

  ส่วนที่ แบบ (ส่วนที่ 1) สัญญาเงิน

  แบบ 8708 ส วนท 2 pdf

  ส วนที่ 1 แบบ 8708 สัญญาเงินยืม. 2017-01-30 · - 2 - ได ตรวจสอบหลักฐานการเบิ กจายเงิี่นทูแนบถ กตองแล ว เห็นควรอนุมัติ ิกจเบ ใหายได https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B0 2014-10-30 · ใบเบิกค จ ายในการเดิาใช นทางไปราชการ แบบ 8708 ประกอบด 2 ส วนที่ หลั 2 กฐานการจ ายเงิ นคา ลงนามในคํั่งบันท / ึกาส 6..

  แบบ 8708 ส วนท 2 pdf


  2007-11-29 · หลักฐานการจ ายเงินค าใช จ ายในการเด ินทางไปราชการ ส วนที่ 2 ชื่อส วนราชการ …สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จังหวัด ปราจีนบุรี แบบ 8708 2019-04-12 · ที่ท าการ บ้านพัก ส านักงาน ประเทศไทย ต้ังแต่วนัที่ เดือน พ.ศ. เวลา น. และกลับถึง บ้านพัก ส า แบบ 8708

  2018-07-18 · วนที่ 2 แบบ 8708 หลักฐานการจ ายค าใช จ ายในการเด ินทางไปราชการ ชื่อส วนราชการ.. 2018-12-27 · ชื่อผู้ยืม.....จ านวนเงิน.....บาท แบบ 8708 ที่ท าการ ส านักงานเขตสุขภาพที่ 12 กระทรวงสาธารณสุข

  2006-11-01 · -2- ได ตรวจสอบหล ักฐานการเบ ิกจ ายเงินที่แนบถูกต องแล ว อนุมัติให จ ายได เห็นควรอน ุมัติให เบิกจ ายได 2018-05-06 · 320,120 บาท แบบ 8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ที่ท าการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

  2018-10-26 · จ านวนเงิน (ตัวอักษร).....บาท ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจ่ายที่ส่งมาด้วยจ านวน 2018-12-13 · แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (ใบขวาง) กรอกรายละเอียดในหัวเรื่อง แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (ใบขวาง) ให้ครบถ้วน

  2018-06-28 · การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง จ านวน 1,460 หลักสูตร 2019-04-12 · ที่ท าการ บ้านพัก ส านักงาน ้ ประเทศไทย ตังแต่วนัที่ เดือน พ.ศ. เวลา น. และกลับถึง บ้านพัก ส า แบบ 8708

  2019-01-02 · ชื่อส วน ผู รับเงินท ส วนที่ 2 แบบ 8708. Title: ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒèèÒÂà§Ô¹¤èÒãªé¨èÒÂ㹡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä»ÃÒª¡Òà Author: LAB_01 2018-04-15 · ชื่อผู้ยืม จ านวนเงิน บาท แบบ 8708 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ที่ท าการ ส่วนที่ 2 แบบ 8708. Title: แบบ 8708

  2018-12-13 · แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (ใบขวาง) กรอกรายละเอียดในหัวเรื่อง แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (ใบขวาง) ให้ครบถ้วน 2018-01-10 · ที่ท าการ o บ้านพัก o ส านักงาน o ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ แบบ 8708 ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ

  2007-11-29 · หลักฐานการจ ายเงินค าใช จ ายในการเด ินทางไปราชการ ส วนที่ 2 ชื่อส วนราชการ …สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จังหวัด ปราจีนบุรี แบบ 8708 2018-12-13 · แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (ใบขวาง) กรอกรายละเอียดในหัวเรื่อง แบบ 8708 ส่วนที่ 2 (ใบขวาง) ให้ครบถ้วน

  2019-01-02 · ชื่อส วน ผู รับเงินท ส วนที่ 2 แบบ 8708. Title: ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒèèÒÂà§Ô¹¤èÒãªé¨èÒÂ㹡ÒÃà´Ô¹·Ò§ä»ÃÒª¡Òà Author: LAB_01 2007-11-29 · หลักฐานการจ ายเงินค าใช จ ายในการเด ินทางไปราชการ ส วนที่ 2 ชื่อส วนราชการ …สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จังหวัด ปราจีนบุรี แบบ 8708

  2019-05-29 · การเดินทางของแต ละบุคคลแตกต างกันให แสดงรายละเอ ียดของว ันเวลาท ี่แตกต างกันของบ ุคคลนั้นในช อง หมายเหตุ 2. 2019-05-17 · ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2) ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก.111 ใช้ใน-กรณี 1.

  2016-11-28 · ชืู่้ยืม.....อผ จํานวนเงิน.....บาท แบบ 8708 . ใบเบิ่กคาใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2019-05-17 · ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2) ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก.111 ใช้ใน-กรณี 1.

  View all posts in Udon Thani category